کلاس ها

کلاس ها

کلاس متفکر الف

کلاس متفکر ب

کلاس متفکر ج

کلاس مبتکر الف

کلاس مبتکر ب

کلاس مبتکر ج

کلاس مخترع الف

کلاس مخترع ب

کلاس مخترع ج

کلاس دانشمند الف

کلاس داشنمند ب

 

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش