ثبت نام


وضعیت دانش آموز
  دانش آموز مدرسه نیستم
  دانش آموز مدرسه هستم
ظرفیت ها

پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
پیش دبستان 20 13
اول 20 8
دوم 20 18
سوم 20 18
چهارم 20 20
پنجم 50 50
ششم 50 49
پیش الف 20 20
پیش ب 20 20
متفکر الف 20 20
متفکر ب 20 20
متفکر ج 20 20
مبتکر الف 20 20
مبتکر ب 20 20
مبتکر ج 20 20
مخترع الف 20 20
مخترع ب 20 20
مخترع ج 20 20
دانشمند الف 20 19
دانشمند ب 20 20
دانشمند ج 20 20
اندیشمندان الف 20 20
اندیشمندان ب 20 20
پژوهنده الف 20 20
پژوهنده ب 20 20
مبتکر د 20 20
متفکر د 20 20


  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش