ثبت نام


وضعیت دانش آموز
  دانش آموز مدرسه نیستم
  دانش آموز مدرسه هستم
ظرفیت ها

پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
پیش دبستان 20 15
اول 20 11
دوم 20 19
سوم 20 19
چهارم 20 20
پنجم 50 50
ششم 50 50
پیش الف 20 20
پیش ب 20 20
متفکر الف 20 20
متفکر ب 20 20
متفکر ج 20 20
مبتکر الف 20 20
مبتکر ب 20 20
مبتکر ج 20 20
مخترع الف 20 20
مخترع ب 20 20
مخترع ج 20 20
دانشمند الف 20 20
دانشمند ب 20 20
دانشمند ج 20 20
اندیشمندان الف 20 20
اندیشمندان ب 20 20
پژوهنده الف 20 20
پژوهنده ب 20 20
مبتکر د 20 20
متفکر د 20 20


  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش