ثبت نام

  • ثبت مشخصات
  • بررسی اولیه
  • مصاحبه حضوری
  • نتیجه نهایی
 
مشخصات دانش آموز
تاریخ تولد
مشخصات پدر
تاریخ تولد
مشخصات مادر
تاریخ تولد
مشخصات تکمیلی
 
captcha