اخبار

اخبار

به اطلاع می رسانیم روز های جلسات به شرح زیر می باشد:

دوشنبه مورخ 99/7/21 ساعت 14:45 تا 15:15 (کلاس مبتکر الف  )

 سه شنبه مورخ 99/7/22 ساعت 14:45 تا 15:15(کلاس مبتکر ب)

 یک شنبه مورخ 99/7/27 ساعت 14:45 تا 15:15(کلاس مبتکر ج)

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش