اخبار

اخبار

جلسه اولیا و مربیان پایه سوم به شرح زیر می باشد:

روز یک شنبه مورخ 99/7/20

کلاس مخترع ب

ساعت 14:45 تا 15:15

 

روز چهارشنبه مورخ 99/7/23

کلاس مخترع ج

ساعت 14:45 تا 15:15

 

روز دوشنبه 99/7/28

کلاس مخترع الف

ساعت 14:45 تا 15:15

 

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش