اخبار

اخبار

جلسه اولیا  مربیان پایه ی اول به شرح زیر می باشد:

روز دوشنبه مورخ99/7/21

کلاس متفکر ج

گروه شیفت اول ساعت 10:15 تا 10:45

گروه شیفت دوم ساعت 13:15 تا 13:45

 

روز چهارشنبه مورخ 99/7/23

کلاس متفکر الف

گروه شیفت اول ساعت 10:15 تا 10:45

گروه شیفت دوم ساعت 13:15 تا 13:45

 

روز شنبه مورخ99/7/28

کلاس متفکر ب

گروه شیفت اول ساعت 10:15 تا 10:45

گروه شیفت دوم ساعت 13:15 تا 13:45

 

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش