پیشخوان

پیشخوان

رشد روز افزون  ، استفاده از فناوری جدید به ویژهرایانه را امری اجتناب ناپذیر کرده است. در عصر حاضر جای خود را در تمامی عرصه های زندگی باز نموده است و این مسئله اهمیت آموزش و یادگیری را در سنین پایین نشان می دهد  ،  امروز فناوری اطلاعات به عنوان یکی از روش های انتقال دانش مورد استفاده قرار می گیرد.با وارد کردن ابزار فناوری اطلاعات در مدرسه زمینه برای ورود دانش آموزان به عصر ارتباطات فراهم میشود.با توجه به اهداف آموزشی دبستان و اهمیت فراگیری فناوری اطلاعات آموزش کامپیوتر به عنوان یکی از برنامه های اصلی دانش آموزان گنجانده شده است

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش